Fosshaugsetra


Gården
  Seterdrifta er helt avgjørende i drifta vår på Fosshaugen. På gården er beitearealet for lite. Dette tilsier at vi uten seter enten måtte beite innmark eller kjøpe fôr og tilleggsfôre dyra inne i sommersesongen.

Ved å bruke setra utnytter vi de store ressursene som ligger i utmarksbeitet og øker derigjennom produksjonsgrunnlaget på Fosshaugen. Med tanke på synkende antall beitedyr og gjengroing i utmarka, mener vi at vår seterdrift er med på å bidra til å snu denne utviklinga i området rundt Fosshaugsetra.

Setring er en flere tusen år gammel tradisjon i Norge og har tidligere stått som en av bærebjelkene i mjølkeproduksjonen i Heidal. Ved å bruke Fosshaugsetra holder vi denne eldgamle tradisjonen i hevd. Dette ikke minst fordi vi har kyr av de gamle, norske storferasene Telemarksfe, Dølafe og Vestlandsk fjordfe.

Antallet aktive setre i området, og kommunen generelt, er sterkt redusert de seinere åra. Gjennom aktiv setring vil vi bidra til en levende kulturtradisjon og beitebruk i utmarka.
 
Våren 2013 var det stor aktivitet for å gjøre Fosshaugsetra klar for drift.

Dyrene
Det var nok å gjøre i fjøset. 
  Aktiv setring med beitedyr i fjellet er etter vår mening et av de beste utstillingsvinduene som finnes for landbruksnæringa i Norge.

Fosshaugsetra ligger i Nysetrin lengst sør i Murudalen på grensa til Vågå og Nord-Fron. Setra tilhørte Sygard Harildstad fram til vi kjøpte den i 2013. Den ligger på om lag 930 meter over havet.   Dyr på beite
"Byggherrene" vurderer neste byggefase.

Besøk
Alder ingen hindring; god hjelp fra far/svigerfar til aggregathuset.
  Setergrenda Nysetrin ble rydda og bygd omkring 1700. Fosshaugsetra lå tidligere litt høyere opp på fjellet, men ble flytta til nåværende plass på slutten av 1800-tallet. Noen av de gamle bygningene ble tydeligvis tatt ned og flytta de også. Selet og låven er fra rundt 1800, stallen fra omkring 1870, vinterstugu fra slutten av 1800-tallet og fjøset fra 1935. Da vi startet opp igjen med setring på Fosshaugsetra hadde det ikke vært drift der siden 1970.


 

Klart for innflytting.

Dyra trives godt i det nyrestaurerte seterfjøset.
   
   
En lys og trivelig arbeidsplass.

Dyra kviler etter en lang og næringsrik dag i fjellet.
   
   
Fosshaugsetra i vinterskrud.